METODA PRO KVANTITATIVNÍ URČENÍ OBSAHU THC (TETRAHYDROKANABINOLU) V ODRŮDÁCH KONOPÍ

Tato směrnice je určena pro naše pomáhej a chraň složky, která má za úkol odhalit potenci zabavených rostlin konopí

určení thc v konopí pro policiiRozsah a oblast použití

Tato metoda určuje obsah tetrahydrokanabinolu (THC) v odrůdách konopí (Cannabis sativa L.). Metoda podle potřeby používá postup A nebo B, které jsou zde popsány.
Metoda je založena na kvantitativním určení THC plynovou chromatografií (PCh) po extrakci vhodným rozpouštědlem.
Postup A
Postup A se používá pro stanovení úrovně produkce podle čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/1999.
Postup B
Postup B se používá v případech podle třetího pododstavce čl. 7b odst. 1 tohoto nařízení a při ověřování, zda jsou podmínky podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1251/1999 dodrženy, aby mohlo být počínaje hospodářským rokem 2001/2002 do seznamu odrůd zahrnuto konopí, pro které lze poskytovat platbu na plochu.

určení thc v konopí pro policiiVzorkování

Odběr vzorků
Postup A: z porostu dané odrůdy konopí odeberte z každé vybrané rostliny část dlouhou 30 cm, která obsahuje nejméně jedno samičí květenství. Odběr vzorků se provede v období trvajícím od 20 dnů po počátku květu až do 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro daný pozemek reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. Členské státy mohou schválit vzorkování v období od počátku květu až do 20 dnů po počátku květu, pokud jsou v období od 20 dnů po počátku květu do 10 dnů po skončení květu od každé pěstované odrůdy v souladu s výše uvedenými pravidly odebrány další reprezentativní vzorky;
Postup B: z porostu dané odrůdy konopí odeberte vrchní třetinu každé vybrané rostliny. Odběr vzorků se provede během 10 dnů po skončení květu, za dne a systematickým způsobem, aby bylo zajištěno, že je vzorek pro dané pole reprezentativní, avšak s výjimkou okrajů. V případě dvoudomých odrůd budou odebrány pouze samičí rostliny.
Velikost vzorku
– Postup A: vzorek obsahuje části 50 rostlin na pole;
– Postup B: vzorek obsahuje části 200 rostlin na pole;
Jednotlivé vzorky jsou umístěny do plátěného nebo papírového pytle tak, aby se nerozdrtily, a poslány se do laboratoře k analýze.
Členský stát může stanovit, že druhý vzorek odebraný pro případnou kontraanalýzu bude uschován producentem nebo subjektem zodpovědným za analýzu.

určení thc v konopí pro policiiSušení a skladování vzorku

Sušení vzorku musí začít co nejdříve, v každém případě do 48 hodin za použití jakékoli metody pod 70°C. Vzorky se usuší tak, aby měly stálou hmotnost a obsah vody mezi 8% a 13%.
Po sušení uskladněte vzorky tak, aby se nerozdrtily, v temnu při teplotě nižší než 25°C.

METODA PRO URČENÍ OBSAHU THC V KONOPÍStanovení obsahu THC

Příprava zkušebního vzorku
Z usušených vzorků odstraňte stonky a semena větší než 2 mm.
Rozdrťte usušené vzorky na polojemný prášek (který projde sítem s otvory o průměru 1 mm).
Prášek můžete skladovat 10 týdnů při teplotě nižší než 25°C v temnu a suchu.

Činidla a extrakční roztok

Činidla
– tetrahydrokanabinol, čistý pro chromatografické účely,
– squalen, čistý pro chromatografické účely, jako vnitřní standardní vzorek.
Extrakční roztok
– 35 mg squalenu na 100 ml hexanu
Extrakce THC
Odvažte 100 mg drceného testovacího vzorku, umístěte jej do odstředivkové zkumavky a přidejte 5 ml extrakčního roztoku, který obsahuje vnitřní standardní vzorek.
Umístěte do ultrazvukové lázně a ponechejte 20 minut. Odstřeďujte 5 minut při 3000 otáčkách za minutu a poté odstraňte roztok THC, který vyplave na povrch. Vstříkněte roztok do chromatografu a proveďte kvantitativní analýzu.

určení thc v konopí pro policiiPlynová chromatografie

a) Přístroj
– plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem,
– kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m a o poloměru 0,22 mm, impregnovaná 5% nepolární fenyl-methyl-siloxanovou fází.
b) Rozsahy kalibrace
Nejméně tři body pro postup A a pět bodů pro postup B, včetně bodů 0,04 a 0,50 mg/ml Δ9 -THC v extrakčním roztoku.
c) Podmínky měření
Následující podmínky jsou příkladem pro kolonu uvedenou v bodě a):
– teplota v peci: 260°C
– teplota vstřikovače: 300°C
– teploty detektoru: 300°C
d) Vstříknutý objem: 1 μl.

Výsledky

Výsledky se vyjádří na dvě desetinná místa v gramech Δ9 -THC na 100 gramů analytického vzorku usušeného na stálou hmotnost. Použije se tolerance 0,03 g na 100 g.
– Postup A: jedno stanovení na jeden zkušební vzorek.
Pokud je však získaný výsledek nad hranicí stanovenou podle druhého pododstavce čl. 5a odst. 1 nařízení (EHS) č. 1251/1999, provede se druhé určení u analyzovaného vzorku a za výsledek bude považována střední hodnota obou měření.
– Postup B: výsledek odpovídá střední hodnotě dvou měření zkušebního vzorku.“.

Zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2860/2000

Akce semena konopi Nuka Seeds

3 komentáře

 1. Metoda plynové chromatografie nadhodnocuje výsledky při analýze THC ve vzorcích.

  Odpovědět
  1. ahoj, diky za komentar, mohl by jsi postnout nejaky relevantni odkaz, ktery by podrobneji popsal nadhodnoceni obsahu THC?

   Odpovědět
 2. ahoj...jde o to, že při zjišťování touto metodou dochází k zahřívání vzorku a tím k dekarboxylaci dalších "thc chemek" na sledovaný delta 9 thc.... a tak je výsledný obsah navýšen o toto....

  Odpovědět

Komentuj