Doprava zdarma nad 1500 Kč

Rychlé a diskrétní doručení

Týdenní slevy a akce

0
0
Subtotal:

Žádné produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 1500 Kč

Slovník pojmů pro každého pěstitele

Pletete si pojmy s dojmy? Nyní se můžete něco přiučit, protože jsme pro vás našli dokonalý slovník pojmů od A až po Z, který by měl znát každý pěstitel a znalec konopí.

slovnik_pro_pestitele_growmart

#

12/12 – Označení světelného cyklu pro vyvolání kvetení. 12 hodin světla následovaných 12-ti hodinami tmy.

18/6 – Označení světelného cyklu používaného pro růst. 18 hodin světla následovaných 6-ti hodinami tmy.

24/0 a 24/7 – Označení pro cyklus světla používaný pro růst řízků – non-stop svícení. Světlo dvacetčtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.

A

Aeroponie – Aeroponic System je vysoce moderní technologií hydroponie. Jako u NFT je základem pro růst dostatek vzduchu.Kořeny visí volně ve vzduchu a jsou mlženy roztokem přes trysky a to je prováděno každých pár minut.Čerpadlo je vždy zaplé v určitém cyklu, aby kořeny měly správný poměr vlhkosti.

Alela – Konkrétní forma genu – Každý gen má několik podob – Alel. Jednotlivé alely se tak mohou projevovat nezávisle, nebo mohou potlačovat, měnit, či podporovat si navzájem svůj fenotypový projev —> viz fenotyp.

Ampér – Ampér je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud. Stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče.

B

Barva světla – Barva světla je teplotou chromatičnosti velice dobře popsána. Přitom lze rozlišit tři hlavní skupiny: teple bílá (Warm White) < 3.300 K, chladně bílá (Cool White) 3.300–5.000 K, denní bílá (Daylight) > 5.000 K. Navzdory stejné barvě světla mohou mít světelné zdroje v důsledku spektrálního složení svého světla velmi rozdílné vlastnosti podání barev.

BoG – „krabice zeleně“ Při této metodě jsou využity i vertikální stěny z pletiva. Ty jsou vyplněny dalším růstem buď přidáním kytek, nebo prodloužením vegetace, kdy rostliny necháme rozrůst i do stran.Dolní plochá mříž se vychovává klasickým způsobem, větve rostoucí kolem boxu ohýbáme na ležato podél vertikálních stěn.

BRONSE – BRONSE je regulátor otáček 5-100% s externím termostatem.Reguluje výkon ventilátoru dle nastavených hodnot.V případě odchýlení teploty od nastavených hodnot o +/- 2°C,dojde k omezení funkce regulátoru a ventilátor běží na 100% do doby,než bude dosažena požadovaná teplota.Po té se opět spustí regulátor otáček,dle nastavených % výkonu.

Bush – „Keřík“ – metoda růstu menších kompaktních keřů. Předpokládá použití adekvátních technik (zaštipování, ohýbání, přivazování).

C

Cannaseur – Connoisseur genetics and the finest Cannabis Seeds on Earth. Česky : Znalec genetiky a nejlepších konopných semínek na Zemi.

CocoTEK – CocoTEK, je 100% kokosová organická hmota, která se prodává řezaná na různě velké pěstební kostky nebo rohože. Je to organická náhrada za rockwool. Realist

Cooltube – Cooltube – je speciálně provedené stínítko. Je tvořeno trubicí s křemíkového skla. Trubice má průměr 125 mm a na obou koncích je k ní přichycen plechový úchyt na připevněni odtahové roury, na kterém je uchycena objímka pro výbojku. Na tyto plechové úchyty je připevněno i samotné plechové stínítko s háčky na zavěšení.

Chloróza – Je žloutnutí listové tkáně.

Chromozóm – Buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře. Sestává se z DNA a histonů a jejich existence má usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Počet chromozomů v jedné buňce se označuje jako karyotyp.

D

DRASLÍK – DRASLÍK je přijímán rostlinami jako kationt K+. Při vysokých koncentracích K v půdním roz toku může docházet ke zvýšenému příjmu draslíku, který je nazýván „luxusní konzum” a vede k omezení příjmu jiných kationtů (Na, Mg, Ca). Vlastní příjem K je kromě jeho koncentrace v půdním roztoku ovlivňován výrazně vlhkostí, teplotou a intenzitou slunečního záření Při dostatku K v rostlinách je lepší vyzrávání pletiv a zlepšuje se anatomická stavba pletiv – jsou silnější buněčné stěny, zmnožují se sklerenchymatické buňky a snižuje se nebezpečí poléhání obilovin, je nižší napadení škůdci. NEDOSTATEK DRASLÍKU Se u rostlin může projevit i na stanovištích s jeho relativním dostatkem, jestliže jsou nepříznivé podmínky pro jeho příjem (sucho, chlad apod.). Většinou mírný nedostatek K se promítne do omezené tvorby vysokomolekulárních látek, jako jsou bílkoviny, cukry, škrob, a v rostlinách se hromadí nízkomolekulární organické látky (aminokyseliny, amidy, jednoduché cukry apod.). Výraznější nedostatek K se kromě vyššího negativního ovlivnění biochemických procesů projevuje již zjevnými vizuálními symptomy. Jsou charakteristické tím, že nejprve OKRAJE SPODNÍCH LISTŮ ZAČNOU ZASYCHAT, listové PLETIVO NEKROTISUJE s následným usycháním, případně až OPADEM SPODNÍCH LISTŮ. Je to působeno tím, že draslík není transportován do okrajů listů (přednostně jsou zásobovány meristémy a mladší listy).

Drip System – Drip System je pravděpodobně nejvíce používaný typ hydroponie na světě. Systém je jednoduchý, spínací hodiny ovládají čerpadlo a to tlačí živný roztok do trubek a následovně přes kapiláry přímo k jednotlivým rostlinám.

DUSÍK – patří k nejvýznamnějším živinám, a to nejen pro rostliny, ale pro všechny živé organismy, včetně půdních mikroorganismů. Patří k základním stavebním prvkům, které tvoří nejvýznamnější část živé hmoty – bílkoviny. Rostliny přijímají dusík ve formě iontů, a to kationtu amonného (NH4+) nebo aniontu nitrátového (NO3-). Rostliny přijatý minerální dusík postupně využívají ke tvorbě organických dusíkatých sloučenin (nitrátový dusík musí být nejprve převeden – redukován na amonný dusík). Dusík je také významnou součástí chlorofylu, kde s hořčíkem tvoří centrální část této složité a velmi důležité organické sloučeniny. Poruchy příjmu dusíku rostlinami se projevují narušením metabolismu, omezením růstu, snížením výnosu a většinou i zhoršením kvality produkce. Zjevné jsou i změny v zabarvení rostlin jako důsledek omezené tvorby chlorofylu nebo jeho odbourávání ve starších listech. NEDOSTATEK DUSÍKU od počátku vegetace má za následek omezení tvorby stavebních a funkčních bílkovin, což se projevuje omezením růstu rostlin a tvorby všech podstatných orgánů rostlin (listů, stébel, lodyh, u ovocných stromů letorostů apod.). Při nedostatku N jsou rostliny slabší a nižší, často jsou porosty nevyrovnané a světlejší. Výrazným znakem nedostatku N je světlejší zabarvení rostlin, které je způsobeno sní- ženou tvorbou chlorofylu. Při déle trvajícím nedostatku N rostlina ve snaze o zachování vegetačního vrcholu odbourává N látky, včetně chlorofylu ve starších listech, a takto uvol- něný N transportuje do vegetačního vrcholu. Starší listy postupně žloutnou až usychají. NADBYTEK DUSÍKU je méně častý a projevuje se většinou latentní formou. Působení nadbytku N je rozdílné podle druhů rostlin a růstové fáze rostlin.

E

Ebb & Flow – „Příliv a odliv“ – metoda automatické zálivky využívaná v tzv. EB stolech. Deska stolu (resp. mělká vana) je v určitých pravidelných intervalech napuštěna roztokem obohaceným o živiny a po několika minutách vypuštěna. Rostliny jsou buď v jednotlivých květináčích, nebo je médiem vyplněna celá vana.

EC – „Electric Conductivity“. Elektrická vodivost, používaná k měření množství celkových rozpuštěných solí v roztoku. Měří se EC metrem v milisiemensech na centimetr [ms/cm] případně v ppm (viz slovník).

Elite 802 – Je jedna z nejpoužívanějších vzduchovacích pump. Seženeš ji do 500kč. Pokud hledáš opravdu nehlučnou pumpu, doporučujeme vzduchování zn. Rena Air.

Exprese genu – realizace (vyjádření) genetické informace, na molekulární úrovni se uskutečňuje ve dvou fázích 1.transkripce = přepis genetické informace z DNA do mRNA za účasti RNA-polymerázy; probíhá v jádře 2.translace = překlad genetické informace do primární struktury bílkovin (na kodóny mRNA se při průchodu ribozómem navazují svými antikodóny molekuly tRNA, nesoucí molekuly aminokyselin, mezi nimi vzniknou peptidické vazby, a tak vzniká polypeptidický řetězec); probíhá na ribozómech, v cytoplazmě

F

F1 F1 hybrid – je první generace pocházející z křížení mezi dvěma nesouvisející seedlines při vytváření hybridu. F1 kříženci mohou být jednotné nebo variabilní v závislosti na použité P1 mateřské zásob.

F2 – F2 hybrid – je potomstvo z křížení mezi dvěma F1 rostliny. To se nazývá backcross, zpětné křížení.

Fenotyp – Fenotyp je soubor všech definovatelných charakteristik (znaků) jedince.

FIM – Technika zaštipování, aby vyrostlo až 6 výhonků z jednoho místa. Více informací zde.

Flushing [flašink:] – Procedura sloužící k pročištění rotliny před sklizní od nespotřebovaných živin. Spočívá ve vysazení dávek hnojiva v roztoku a zalévání čístou vodou.

Fosfor – FOSFOR– je přijímán rostlinami ve formě aniontů kyseliny trihydrogenfosforečné, převáž- ně ve formě H2PO4a HPO4P. Protože v půdním roztoku je fosforu velmi málo, je důležité to, aby pro odčerpání P z roztoku se tento dostatečně rychle. Vytvoření bohaté kořenové soustavy je důležitým předpokladem pro příjem fosforu. Přijatý minerální P je rychle zabudován do organických sloučenin a takto transportován do míst jeho nejvyšší potřeby – do mladých listů, vegetačního vrcholu, později květů a semen. Fosfor má významné postavení v biochemických reakcích a v přenosu energie. NEDOSTATEK FOSFORU se u rostlin projevuje méně často. Většinou se jedná o latentní nedostatek – na rostlinách nejsou zřetelné žádné zjevné příznaky nedostatku této živiny, ale jeho obsah v rostlinách je nízký, takže nemohou probíhat všechny biochemické funkce na potřebné úrovni. Při déletrvajícím výrazném nedostatku P reagují rostliny již vnějšími příznaky.

G

Gen – Gen je základní jednotka dědičnosti. Je to určitý úsek DNA (sekvence nukleotidů) na chromosomu, může se vyskytovat v různých formách – alelách. (viz. Alela) Jeden gen může podmiňovat vytvoření jednoho konkrétního znaku (monogenní dědičnost). Determinace jednoho znaku jedním genem se vyskytuje vzácněji než realizace znaku po spolupůsobení většího počtu genů (oligogenní, případně polygenní dědičnost). Častěji je tedy vznik znaku závislý na genových interakcích, tzn., že o konkrétní podobě znaku rozhodují alely více zúčastněných genů.

Genotyp – Genotyp konkrétního jedince pak představuje jeho veškerou genetickou charakteristiku.

H

HID – High Intensity Discharge – označení pro vysokotlaké výbojky.

Hořčík – Hořčík je důležitý pro tvorbu chlorofylu, účastní se procesu fotosyntézy. Nedostatek hořčíku zaviňuje blednutí listů, zhrubnutí žilkování na ploše listu. Ten začíná žloutnout, objevují se skvrny a zvětšují se. Žilky zůstávají zelené. List dostává oranžovo-černý nádech. Projevuje se to i na pažních částech rostlin. Začínají odumírat kořeny, rostlina nepřijímá vápník a nastávají symptomy, které naznačují nejen nedostatek hořčíku, ale i vápníku. Hořčík je obsažený v organických hnojivech. Nedostatek vykazují nejvíce kyselé zeminy.

HPS – High Pressure Sodium – vysokotlaká sodíková výbojka.

Hydroponie – Disciplína pěstování v „nehlinném“ tedy sterilním médiu (neobsahujícím živiny). Pěstební médium tedy hraje roli pouze podpůrnou, jako prostředek k uchycení rostliny a zajištění správného poměru vlhkosti/vzdušnosti v kořenovém balu.

Hydroton – Speciální druh umělého média pro indoor pěstování (do hydroponických systémů).

I

Indoor  „Vnitřní pěstování“ – kultivace v uzavřených prostorech při simulování přírodních podmínek umělým osvětlením, větráním a dalšími podpůrnými systémy.

J

Jas – Jas L Jednotka: candela na čtverečný metr [cd/m2] Jas L světelného zdroje nebo osvětlené plochy je rozhodující pro vnímání světla

K

K – viz. DRASLÍK

Kandela – Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540.1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.

Kapilára – Kapilára, je tenká, černa hadička o průměru 1,2 mm, která slouží pro přívod roztoku se živinami z hlavní hadice přímo k rostlině. Pro uchyceni této kapiláry v substrátu nebo rockwoolu se používá tzv. Závlahová jehla ( viz. slovník pojmů – Závlahová jehla )

Keramzit – Kamínky vyrobené z expandovaného jílu. Je to univerzální médium pro hydroponii, oblíbené zejména do bubblerů a E&B stolů. Udržuje vlhkost a zároveň drží kompaktní tvar, proto se v mezerách drží dostatečné množství vzduchu.

L

Lignocel – Druh jednoho z nejlevnějších a nejlépe sehnatelných kokosových substrátů. Dá se pořídit např. v OBI,Baumax,Bauhaus,Hornbach

LUMEN – [lm] jednotka světelného toku

LUX – [lx] jednotka osvětlení, 1lx je stejnoměrné osvětlení, při němž dopadá na plochu 1m2 světelný tok 1lm

LUXSEKUNDA – [lxs jednotka osvitu (expozice), součin osvětlení a času je roven 1

M

MENDELOVY ZÁKONY (JEDNO Z MOŽNÝCH ZNĚNÍ) – 1. Při vzájemném křížení homozygotů vzniká potomstvo, které je svým genotypem (a tudíž i fenotypem) jednotné. Všichni potomci F1 jsou jednotně heterozygotní (uniformita F1), a to bez ohledu na to, kolik jich vzniká a zda byla homozygotně dominantní jejich matka a homozygotně recesivní jejich otec, či naopak (identita reciprokých křížení). 2. Při vzájemném křížení heterozygotů vzniká potomstvo, které je genotypově (a tudíž i fenotypově) různorodé, přičemž poměrné zastoupení homozygotů a heterozygotů (a tudíž i dominantních a recesivních fenotypů) je pravidelné a stálé. Při tomto monohybridním křížení heterozygotních rodičů lze genotypy i fenotypy potomků vyjádřit poměrem malých celých čísel. 3. Při vzájemném křížení vícenásobných heterozygotů (jedinců heterozygotních ve větším počtu různých alelových párů, polyhybridů) vzniká genotypově a fenotypově různorodé potomstvo, v němž je pravidelné a stálé poměrné zastoupení genotypů a fenotypů, odpovídajících všem teoreticky možným kombinacím mezi dominantními a recesivními alelami všech sledovaných heterozygotních alelových párů. (= Mezi geny různých párů chromozomů je možno tolik kombinací, kolik je možných matematických kombinací mezi vzájemně nezávislými veličinami.)

Metr – Délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy

Mezicévní chloróza – Je žloutnutí mezi žilkováním listů, žilky samotné zůstávají zelené

MH – Metal Halide – označení pro vysokotlaké výbojky typu MH. Vydávané světlo má charakteristiku podobnou dennímu, proto se používá na místech, kde je třeba přirozeného vzhledu barev (fotbalové stadiony). Ideální pro růst!

N

N – viz. DUSÍK

N.F.T. – Nutrient Film Technique nejsou zapotřebí žádné spínací hodiny, roztok koluje v trubkách Non-Stop. Živný roztok je vytlačován do trubek kde pomalu protéká kolem kořenů rostlin a poté se vrací zpět do rezervoáru. Kytka je uložena v malém košíčku. Není zapotřebí žadné médium pouze musí být, dostatek vzduchu pro kořeny a tma. Roztoku by mělo protéct 3/4-1Litr každou minutu.

Nekróza – Je že , tkáň rostliny zhnědne a odumře. Tkáň, která již odumřela a je stále na živé rostlině, nazýváme nekrotická tkáň nebo nekrotické pletivo.

O

OG – Náš velký zaniklý, anglicky mluvící bratr. Fungoval na adrese www.overgrow.com a sloužil jako důležité komunitní fórum. Fungování OG nakonec ukončila policie.

OSVĚTLENÍ E [lux,lx] (intenzita osvětlení) – světelný tok dopadající na plošnou jednotku osvětlovaného tělesa/ diferenciální podíl světelného toku dopadajícího na sledovanou plošku povrchu tělesa a velikosti této plošky – jednotkou je lux, má rozměr cd * m-2

P

P – viz. FOSFOR

Perlit – Perlit je amorfní vulkanické sklo s vysokým obsahem vody , velmi lehký a pórovitý, přidává se do zemních substrátů jako provzdušňující složka

PH – Kyselost. Stupnice od 1 (kyselé) do 14 (zásadité).

Podání barev – Podání barev V závislosti na místě použití a účelu osvětlení by mělo umělé světlo pokud možno zaručovat správné vnímání barev (jako při přirozeném denním světle). Měřítkem toho jsou vlastnosti podání barev světelného zdroje, které se vyjadřují ve stupních „všeobecného indexu podání barev” Ra. Index podání barev označuje míru shody barvy tělesa s jeho vzhledem oproti srovnávacím světelným zdrojům (vztažný světelný zdroj). Pro stanovení hodnoty Ra se určují zkreslení 8 zkušebních barev normovaných v DIN 6169, k nimž dojde, když jsou zkušební barvy osvětleny zkoušeným, resp. vztažným světelným zdrojem. Čím menší je odchylka, tím lepší je vlastnost podání barev zkoušeného světelného zdroje. Světelný zdroj s Ra = 100 ukazuje všechny barvy optimálně jako pod vztažným světelným zdrojem. Čím menší je hodnota Ra, tím méně dobře jsou barvy podávány.

Q

Omlouváme se, ale zde není žádný odpovídající termín k zobrazení.

R

Reflektor – Část svítidla, která odrazem světla obvykle usměrňuje světelný tok do určitého směru. V přeneseném významu svítidlo se směrovým účinkem.

Reveging – Kytka se nejprve nechá dozrát pak sklidíme všechny paličky ,necháme pár lístku a pupeny a potom vrátí zpět na cyklus 24/7 (24h světlo po dobu 7 dnů) květina potom začne znovu růst a ty jí přepneš na 18/6 (18h světlo/6h tma) pak můžeš později řízkovat nebo přepnout na režim 12/12 a čekat na druhou sklizeň.

Rockwool (RW) – Speciální minerální vata pro hydroponické pěstování. Dostupná buď jako pěstební kostky, rohože, nebo granulovaná.

Rozmnožování rostlin – Rozmnožování rostlin A) VEGETATIVNÍ – nový jedinec vzniká z tkáně nebo orgánu mateřské rostliny – některé rostliny vytváří zvláštní nepohlavní rozmnožovací orgány (šlahouny, hlízy, cibule, oddenky…) – GI mateřského a dceřiného organismu je stejná (vznikají klony)………………………….. B) NEPOHLAVNÍ – rostlina vzniká z jedné specializované buňky – řasy, mechorosty, kapraďorosty, houby – zoospory = výtrusy s bičíky – izospory = stejné výtrusy – anizospory = nestejné výtrusy (makrospory ♀ × mikrospory ♂) – výtrusy (= spory) – haploidní počet chromozómů; vznikají miózou – noví jedinci jsou klony mateřského organismu……………………….. C) POHLAVNÍ – ♀ gameta (n) + ♂ gameta (n) → zygota (2n) – kombinace GI > variabilita potomstva > evoluce – izogamie = stejné, liší se fyziologicky – anizogamie = nestejně velké (♀ > ♂) – oogamie = oplodnění nepohyblivého vajíčka (= oosféra, ♀) pohyblivou spermií (♂)

S

Screen of Green (ScrOG) [ Mříž zeleně ] – Technika využívající mřížku z pletiva k udržení stejné vzdálenosti všech vrcholků rostlin od lampy.

Sea of Green (SoG) [ Moře zeleně ] -Metoda pěstování na principu růstu velkého množství malých rostlin prakticky bez vegetační fáze.

Skunk – Skunk – Např. [Skunk #1 nebo Early Skunk] je odrůda, vyšlechtěná kolem roku 1978. Je to zhruba 75% indica a 25% sativa, originální kříženec 25% Afghani, 25% Mexican Acapulco Gold a 50% Colombian Gold. Obsah jednotlivých látek THC=8.1% a CBD=0.1%.

SVĚTELNÝ TOK [ lumen, lm ] – je zářivý tok zhodnocený lidským zrakem (citlivost oka je různá pro světlo různých vlnových délek, maxima dosahuje pro vlnovou délku 555 nm). V technické dokumentaci datových a video projektorů bývá většinou uváděna jednotka ANSI lm. Standardní způsob určení světelného toku dle ANSI je tento: obraz je rozdělen na 9 stejných obdélníků. Průměr hodnot osvětlení zjištěných ve středech jednotlivých obdélníků vynásobený celkovou osvětlenou plochou je roven světelnému toku v ANSI lm

SVĚTLO – elektromagnetické vlnění ve dvou na sobě kolmých rovinách (Maxwell) částicové (fotonové) záření (Einstein)

Světlo a záření – Světlem rozumíme elektromagnetické záření, které vyvolává v lidském oku světelný vjem, tedy je možné ho vidět. Jedná se přitom o záření mezi 360 a 830 nm, tedy pouze o nepatrnou část nám známého spektra elektromagnetického záření.

SVĚTLO DENNÍ – teplota chromatičnosti 5400K, průměrné světlo denní (televizní standard) 4500K

Svítivost I [kandela, cd] Jednotka: candela [cd] – Světelný zdroj vyzařuje svůj světelný tok obecně různě silně do různých směrů. Intenzita světla vyzařovaného v jednom určitém směru se označuje jako svítivost I.

T

TDS zkr. Total Dissolved Solids – Celkové rozpuštěné soli v roztoku.

Teplota chromatičnosti – Charakterizuje barvu světla. Teplotou chromatičnosti světelného zdroje je označována ekvivalentní teplota černého zářiče, při které je spektrální složení záření těchto dvou zdrojů blízké. Udává se v kelvinech (K). Zvýší-li se teplota tělesa, zvýší se podíl modré části spektra a sníží červený podíl. Běžná klasická žárovka má teplotu chromatičnosti 2700 K (tato teplota odpovídá teplotě vlákna). Zářivky nejsou teplotními zářiči a stanovuje se pro ně tzv. náhradní teplota chromatičnosti, která nemá nic společného s teplotou výboje, který v nich probíhá. Barevný odstín světla u nich závisí na použitém luminoforu (bělavá hmota nanesená na vnitřní stranu trubice). Díky tomu lze vyrobit zářivku s prakticky libovolnou teplotou chromatičnosti světla.

THC – DELTA 9,3,4,TETRAHYDROCANNABINOL – jedna z psychoaktivních látek obsažených v konopí, mylně považovaná za jedinou.

Tlumivka – Tlumivka – Je elektrická součástka, která je nezbytně nutná pro zapojení sodíkové výbojky. Slouží k omezeni proudu procházející výbojkou na určitou mez při které nedojde ke zničení výbojky. Ve výbojce totiž dochazí ke kontrolovanemu elektrickému výboji ve stlačeném sodíku. Je nutné dodržet shodné parametry tlumivky se samotnou výbojkou. Tzn. Ke 400 W výbojce je nutné požít tlumivku na 400W.

U

Omlouváme se, ale zde není žádný odpovídající termín k zobrazení.

V

Vermikulit – Vermikulit je přetavaná slída, která je schopná pojmou velké množství vlhkosti bez toho, aby byla přemokřená (přelitá).

Vigorózní Z latinského vigor – aktivita, živost, síla Nejčastěji ve spojení popisující růst nějaké genetiky. Popisuje-li ji někdo jako vigorózní, můžeme očekávat bujnou, statnou a co do růstu silnou rostlinu.

Výkon světelného zdroje (měrný výkon) – U elektrických zdrojů podíl vyzařovaného světelného toku a příkonu zdroje; jednotka lumen na Watt (lm/W).

W

Watt – Jednotka příkonu a výkonu elektrických zařízení (potažmo lamp).

Wick system – Wick System je zdaleka nejjednodušší typ hydroponie. Tento systém je pasivní , nedochází k žádnému pohybu.Výživný roztok je do růstového prosředí tahán přes knoty.

X

Omlouváme se, ale zde není žádný odpovídající termín k zobrazení.

Y

Omlouváme se, ale zde není žádný odpovídající termín k zobrazení.

Z

ZÁŘIVÝ TOK [watt,W] – je množství energie přenášené zářením za jednotku času (t.j. výkon přenášený zářením)

Závlahová jehla – Závlahová jehla, je plastová jehla o velikost cca 15 cm s otvorem pro uchycení kapiláry ( viz. Slovník pojmů – Kapilára ). Zapichuje se přímo do substrátu nebo rockwoolu. Živiny z kapiláry, stékají po závlahové jehle do pěstebního média.

Železo – Železo se podílí na tvorbě chlorofylu a bílkovin. Podle toho, jaký je stupeň obsahu železa v kořenech rostlin se určí kyselost zeminy. Zjistit lakmusovým papírkem. Nejčastěji se objevuje nedostatek železa u zásaditějších zemin. Začínají žloutnout listy, objevuje se to převážně u mladých listů, tam začíná žloutnutí a postupuje ke starším. Přebytek železa se téměř nevyskytuje. Listy žloutnou, kroutí se, zaostává růst kořene. Listy dostávají tmavý odstín. Při velkém přebytku železa listy a rostlina pomalu odumírá. Při přebytku se špatně vstřebávají fosfor a hořčík. U rostlin se může objevit i nedostatek jiných elementů.

zdroj: Grower

Upozornění!

Vstup na tyto stránky je povolen pouze pro osoby starší 18 let!